İHTARNAME

KEŞİDECİ     : HAVAYOLU ÇALIŞANLARI SENDİKASI

VEKİLİ          : Av. Arif TUYMAZ

ADRES        : Adnan Kahveci Bulv. No:198 Aker Plaza B Blok Kat:5 Bahçelievler/İstanbul

MUHATAP: Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı

ADRES  : Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Havalimanı Cd. No:3/1, 34149 Bakırköy/İstanbul

KONU :Personel Yönetim Başkanlığı tarafından dayanışma aidatı kesilmemesi ve Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanma şartlarıyla ilgili yapılan duyuruya karşı cevap ve ihtarlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

Sayın muhatap;

Şirketiniz Personel Yönetim Başkanlığı tarafında büyük çoğunluğu sendikamız üyesi olan işçilere yönelik yapılan duyuruda özetle;

Dayanışma aidatı ödemek yoluyla Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanma talebi üzerine dayanışma aidatının kesilerek ilgili sendikaya ödendiği,

  1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin 31.12.2018 tarihinde sona erdiği ancak yeni bir Toplu İş Sözleşmesi imzalanana kadar 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin geçerli olacağı,

01/01/2019 tarihinden itibaren ücretten dayanışma aidatı kesintisi yapılmayacağı,

  1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanmak istenilmesi halinde yazılı olarak talep edilmesi gerektiği,

Yetkili sendikanın üyesi olmayan işçilerin yeni imzalanacak sözleşmeden 01.01.2019 tarihinden değil imza tarihinden itibaren faydalanabileceği bildirilmiştir.

Şirketinizce yapılan işbu duyuru ve yapılması planlanan uygulama ile ilgili aşağıdaki hususların ihtarı mecburiyeti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1-)Öncelikle hem yeni bir Toplu İş Sözleşmesi akdedilene kadar 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin aynen geçerli olacağı hem de daha önce bu Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanma iradesini bildirmiş personelden 01.01.2019 tarihi itibariyle dayanışma aidatı kesilmeyeceğinin belirtilmesi açık bir tutarsızlıktır. Zira hiçbir personel 25. Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanmaktan vazgeçtiğini bildirmeden işveren olarak durumdan vazife çıkararak henüz devam eden bir Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanmasını engellemenizin hukuki bir dayanağı yoktur. Aksine bir bildirimde bulunmayan her  çalışanın TİS hükümlerinden yararlanma iradesinin devam ettiğini kabul etmek ve 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nden faydalanmama yönünde yazılı talebi olmayan tüm üyelerimizden dayanışma aidatı kesilmesine devam edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tek taraflı bu işlemden doğan maddi zararlardan şirketiniz sorumlu olacaktır.   Bunun yanı sıra içeriğine katılmamakla beraber 25. Dönem TİS sona ermeden yapılması gereken bir açıklamanın 25.01.2019 tarihinde yapılmasını da iyiniyetle bağdaştırmak mümkün değildir.

Planlı bir şekilde yürütülen bu süreçte;  08.02.2019 tarihinde çalışanların hesaplarına havale edilen Ocak 2019 ayına ait aylık ücretlerinden dayanışma aidatı kesilmediği görülmüştür.

2-) İşyerindeki yetkili sendika 25. Toplu İş Sözleşmesi’nin bitiş tarihinden 120 gün önce yetki almıştır. 6356 Sayılı Kanun’un atıf yaptığınız 39/4 maddesi, yetkili sendikanın 120 gün önce yetki aldığı ve normal şartlarda önceki toplu iş sözleşmesinin bitiş tarihine kadar makul bir sürede ,iyi niyetle, yeni sözleşmeyi yapacağı öngörülerek düzenlemiştir. Ancak yetkili sendika ve şirketiniz sırf sendikamız üyelerini cezalandırmak ve çalışanların yetkili sendikaya üye olmasını sağlamak amacıyla 13.02.2019 tarihi itibariyle henüz yeni Toplu İş Sözleşmesini imzalamamış bulunmaktasınız. İlgili duyurudan ve yetkili sendika ile HAVA-SEN’e karşı yürüttüğünüz yok etme operasyonundan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin kısa bir zamanda imzalanmayacağı bu yolla sendikamız üyelerinin kaybının arttırılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Her iki toplu iş sözleşmesi döneminde de kesintisiz olarak şirkette çalışan ve imza tarihinden önce yeni toplu iş sözleşmesinden faydalanma talebi bulunan çalışanın imza tarihine kadar geçen sürede sözleşmeden faydalanmaması şeklinde yapılan yorumun hukuki bir değeri yoktur. Geçmişe etkili olarak akdedilen bir toplu iş sözleşmesinin, ne şekilde olursa olsun faydalanan her çalışana eşit olarak geçmişe etkili şekilde uygulanması gerekmektedir.  Şirketinizce sendikamız ve çalışanlar aleyhine olacak şekilde mahkeme gibi yorum yapılması kötü niyetin açık bir göstergesidir.  Kaldı ki; Anayasa ile güvence altına alınan sendikal hürriyetin amacı, bir işçinin sendikaya üye olmadan da eşit şekilde Toplu İş Sözleşmesinden faydalanmasını sağlamaktır. Şirketinizce yapılan yorum sendikal hürriyetin gaspı ve bir sendikaya üye olma mecburiyetinin dayatılmasıdır.  Unutulmamalıdır ki; herkes haklarını ve yetkilerini kullanırken dürüstlük, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymakla yükümlüdür. Toplu İş Sözleşmesinin iki tarafının bulunduğu malum olmakla beraber diğer tarafı da bağlayacak şekilde açıklamada bulunmak söz konusu sözleşme sürecinin eşit şartlarda yürütülmediğini akla getirmekte ve imzalanacak sözleşmenin çalışanlar lehine sonuç doğurması konusunda şüphe ve tereddüt yaratmaktadır.

Yukarda izah edilen nedenlerle;

Şirketinizce yürütülen bu sürecin,çalışanları işyerinde yetkili sendikaya üye olmaya icbar ettiği, sendikal hürriyetin ihlal edildiği ve sendikamız üyelerine ayrımcılık uygulandığı şeklinde anlaşıldığını ve bu duruma ilişkin yeterli bir açıklama yapılmasını,

Taleplerimiz doğrultusunda dayanışma aidatı kesilmeye devam edilmesini,

  1. Dönem Toplu iş Sözleşmesi’nin 01.01.2019 tarihinden itibaren dayanışma aidatı ödeyen her personele uygulanmasını ,

Aksi halde sendikamız ve üyelerine yönelik yürütülen sendikal ayrımcılığa ilişkin tazminat davası açılacağı hususlarını ihtaren bildiririz.

Sayın Noter, 3 nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin iki nüshasının muhataplara APS kanalıyla tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza verilmesini talep ederim.

 

HAVAYOLU ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Vekili

Av. Arif TUYMAZ