Telefon : 0(212) 806 98 35 / 0(506) 777 03 30
DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

 

HAVAYOLU ÇALIŞANLARI  SENDİKASI

DİSİPLİN KURULU

YÖNETMELİĞİ

 

2019

 

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

Madde 1. ?Amaç 

Madde 2.?Kapsam

Madde 3.?Dayanak

Madde 4.?Tanımlar

 

İKİNCİ KISIM

KURULUŞ VE İŞLEYİŞ

 

Madde 5.?Disiplin Kurullarının Kuruluşu

Madde 6.?Disiplin Kurulunda İşbölümü

Madde 7.?Disiplin Kurullarının Toplanma Zamanı

Madde 8.?Disiplin Kurullarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 9.?Kararların Gerekçelendirilmesi

Madde 10.?Kararların Yazılması ve Tebliği

Madde 11.?Kararların Uygulanması

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

Madde 12.?Genel Disiplin Kurulunun Yetki ve Görevleri

Madde 13.?Şube Disiplin Kurulunun Yetki ve Görevleri

Madde 14.?Disiplin Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları

Madde 15.?Yönetici ve Üyelerin Disiplin İş ve İşlemleriyle İlgili Sorumlulukları

Madde 16.?Disiplin Kurulunun Harcamaları

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

 

Madde 17.?Soruşturma İstemi 

Madde 18.?Soruşturma Usulü

Madde 19.?Savunma 

Madde 20.?Soruşturma Raporu

Madde 21.?Disiplin Soruşturmasının Sonuçlandırılması

Madde 22.?İtiraz Hakkı, İtiraz Usulü, İtirazların Karara Bağlanması

Madde 23.?Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı

 

BEŞİNCİ KISIM

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI

 

Madde 24.?Disiplin Cezaları

Madde 25.?Uyarı Cezası 

Madde 26.?Kınama Cezası

Madde 27.?Üyelikten Geçici Olarak Çıkarma Cezası

Madde 28.?Geçici Olarak Yöneticilikten UzaklaştırmaCezası

Madde 29.?Üyelikten Çıkarma Cezası

Madde 30.?Kesin Olarak Yöneticilikten UzaklaştırmaCezası

Madde 31.?Ceza Verme Yetkisi

 

ALTINCI KISIM

TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR

 

Madde 32.? Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

 

 

YEDİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ve YÜRÜRLÜK

 

Madde 33.?Eleştiri Hakkı

Madde 34.?Tamamlayıcı Kurallar

Madde 35.?Yürürlük Tarihi

Madde 36.?Yürütme Yetkisi

Geçici Madde 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

Amaç 

Madde 1. ?(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sendikanın Genel Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurullarının kuruluş, yetki ve görevleriyle disiplin soruşturması usul ve esaslarını ve disiplin suç ve cezalarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2.?(1) Bu Yönetmelik, Genel Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurulları ile sendika yönetici ve üyelerini kapsar.?

 

Dayanak

Madde 3.?(1) Bu Yönetmelik, Sendika Ana Tüzüğü ve6356 Sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 4.?(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Kurul: Sendika ve Şube genel kurullarını,  
b) Merkez: Sendika genel merkezini,
c) Sendika: Havayolu Çalışanları Sendikası’nı 
d) Şube: Sendika şubelerini,
e) Tüzük: Sendika tüzüğünü,

ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

KURULUŞ VE İŞLEYİŞ

 

Disiplin Kurullarının Kuruluşu

Madde 5.?(1) Disiplin kurulları, Sendika Ana Tüzüğüne göre şube ve genel merkezleri kendi genel kurullarında serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek seçimle sendika üyeleri arasından seçilen üçkişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Disiplin kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

 

Disiplin Kurulunda İş Bölümü

Madde 6.?(1) Disiplin kurulu, ilk toplantısını en çok oyu alan üyenin oyların eşit olması halinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaparak üyeleri arasından bir başkan ve raportörseçer ve görev dağılımını yapar. Yürütülecek disiplin soruşturmalarında soruşturmacı olarak görev yapacak disiplin kurulu üyesi/üyeleri kurul kararıyla belirlenir. Kurul tarafından kurul üyesi olmayan sendika üyeleri de soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. Kurulun yazışmaları kurul başkanı ve raportör imzasıyla yürütülür. Kurulun diğer üyesi, kurul toplantılarının tutanak altına alınmasına yönelik olarak yazman olarak görevlendirilir.

 

Disiplin Kurullarının Toplanma Zamanı

Madde 7.?(1) Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen soruşturma açılması kararlarının Kurul Başkanına tebliğini takip eden on beş gün içinde Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanarak soruşturmayı yürütecek kurul üyesini/üyelerini belirler. Soruşturma istemine bağlı olarak verilen soruşturma açılması kararlarında da aynı usul uygulanır. Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip hazırlanan soruşturma raporunun Kurula tevdiinden itibaren Disiplin Kurulu kararını vermek üzere en geç yedi gün içinde toplanarak kararını verir.

 

(2) Disiplin Kurulu denetim sonucunda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi haliyle sınırlı olmak üzere Denetleme Kurulu’nun çağrısıüzerine yedi gün içinde toplanır.

Disiplin Kurullarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 8.?(1) Genel Disiplin Kurulunun toplanma ve karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu, Şube Disiplin Kurullarının toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna göre karar verilir. Disiplin Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki disiplin kurulu toplantılarına ve oylamalarına katılamaz.

 

Kararların Gerekçelendirilmesi

Madde 9.?(1) Disiplin Kurulu kararlarını gerekçeli olarak yazar. Karara katılmayan üyelerin karşı görüşlerine kararın sonunda yer verilir. Karar içeriğinde karar oylamasının sonucu belirtilir. 

 

Kararların Yazılması ve Tebliği:

Madde 10.?(1) Disiplin Kurulu kararları ve kararların gerekçeleri Kurul tarafından görevlendirilecek üye tarafından karar defterine karar verildiği gün yazılır ve kurul üyelerince imzalanır. Ayrıca, ilgiliye, şikâyetçiye ve ilgili yönetim kuruluna yazı ile tebliğ edilir.

 

Kararların Uygulanması

Madde 11.?(1) Süresinde itiraz edilmeyen veya itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Kesinleşen disiplin cezaları derhal uygulanır. 

 

(2) Geçici olarak üyelikten çıkarma, veya geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası alan ve bu cezası kesinleşen üyenin Sendika organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

Genel Disiplin Kurulunun Yetki ve Görevleri

Madde 12.?(1) Genel Disiplin Kurulu aşağıda belirtilen yetki ve görevleri kullanır ve yerine getirir;

a) Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler ve yöneticiler hakkında soruşturma yapmak, üyelikten çıkarma dışında Tüzükte gösterilen disiplin cezalarını vermek ve sonucunu Yönetim Kurulu’na ve ilgililere bildirmek,
b) Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit olan üye hakkında “üyelikten çıkarılma” kararı için Genel Kurula teklifte bulunmak,  
c) Şube Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlara yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak; inceleme sonucunda kararı değiştirmek, onaylamak, iptal etmek, 
d) Kurul tarafından verilen disiplin cezalarına itiraz edilmesi durumunda itiraz konusu disiplin cezasına soruşturma raporu ile diğer bilgi ve belgeleri Genel Yönetim Kuruluna sunmak,
e) Doğrudan doğruya Disiplin Kurulu’na yapılan müracaat ve şikâyetlere bağlı olarak yapılan inceleme sonucunda disipline aykırı fiilleri bulunduğu kanısına varılan üyeler hakkında soruşturma yapmak
f) Sendika üyeleri ya da üçüncü kişiler tarafından Genel Yönetim Kurulu’na verilen şikâyet ve müracaat dilekçeler sonucunda Genel Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde karar doğrultusunda disiplin soruşturması açmak ve sonuçlandırmak, 
g) Usulsüzlük ve yolsuzluk haliyle sınırlı olmak üzere Genel Denetleme Kurulu’nun istemi üzerine disiplin soruşturması yapmak ve sonuçlandırmak,
h) Disiplin soruşturmasını yürütmek üzere kurul üyesini/üyelerini görevlendirmek,
i) Disiplin soruşturması işlemleriyle ilgili olarak ifade alma, tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görevlendirme ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek her türlü diğer işlemleri yapmak.

 

Şube Disiplin Kurulunun Yetki ve Görevleri

Madde 13.?(1) Şube Disiplin Kurulu aşağıda belirtilen yetki ve görevleri kullanır ve yerine getirir;

a) Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında soruşturma yapmak, üyelikten çıkarma dışında bu tüzükte gösterilen disiplin cezalarını vermek ve sonucunu Yönetim Kurulu’na ve ilgililere bildirmek,
b) Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği kanısına varılan üye hakkındaki soruşturma raporunu tamamlanmak üzere Genel Disiplin Kurulu’na sevk etmek,
c) Kurul tarafından verilen disiplin cezalarına itiraz edilmesi durumunda itiraz konusu disiplin cezasına soruşturma raporu ile diğer bilgi ve belgeleri Genel Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Doğrudan doğruya Disiplin Kurulu’na yapılan müracaat ve şikâyetlere bağlı olarak yapılan inceleme sonucunda disipline aykırı fiilleri bulunduğu kanısına varılan üyeler hakkında soruşturma yapmak,
e) Sendika üyeleri ya da üçüncü kişiler tarafından Şube Yönetim Kurulu’na verilen şikâyet ve müracaat dilekçeler sonucunda Şube Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde karar doğrultusunda disiplin soruşturması açmak ve sonuçlandırmak, 
f) Usulsüzlük ve yolsuzluk haliyle sınırlı olmak üzere Şube Denetleme Kurulu’nun istemi üzerine disiplin soruşturması yapmak ve sonuçlandırmak,
g) Disiplin soruşturmasını yürütmek üzere kurul üyesini/üyelerini görevlendirmek,
h) Disiplin soruşturması işlemleriyle ilgili olarak ifade alma, tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görevlendirme ve benzeri diğer işlemleri yapmak.
i)  

 

Disiplin Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları

Madde 14.?(1) Genel ve Şube Disiplin Kurulu ve üyeleri disiplin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde;

a) Soruşturma sırasında elde ettikleri bilgi ve belgeleri başka amaçlarla kullanmamak
b) Haklarında soruşturma yürütülen sendika yönetici ve üyelerinin tüzükten ve diğer mevzuattan kaynaklanan haklarına zarar vermemek,
c) Sendika yöneticileri hakkında yürütülen soruşturmalarda hakkında soruşturma yürütülen yöneticinin yönetim görevlerini yerine getirmesini engellememek,
d) Soruşturma sırasında inceledikleri bilgi ve belgeleri ait oldukları birim dışına çıkarmamak,
e) Disiplin soruşturmasına başlanılmasından itibaren soruşturma konusunun gerektirdiği makul süre içerisinde soruşturmayı tamamlamak,
f) Disiplin soruşturmasının yürütülmesinde ve disiplin cezasının tespitinde adalet ve tarafsızlık ilkelerine uygun davranmak,
g) Kişisel kin ve garez duygusu ile hareket etmemek,
h) Sendikanın, yöneticilerin ve üyelerin kişilik haklarına zarar verebilecek beyanlarda bulunmamak,
i) Sendikanın yetkili kurul ve organlarının icraifaaliyetlerini engelleyici işlemlerde bulunmamak,
j) Soruşturma konuları ile ilgili olarak basına bilgi vermemek,

hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdürler.

 

(2) Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri, 

a) Kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dâhil ikinci dereceye kadar sıhri hısımları ile evlatlıklarını doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren hususlarda,
b) Yukarıda sayılanların soruşturmacı, tanık veya şikâyetçi olduğu konularda,

Disiplin Kurulu toplantılarına katılamaz. Bu durumda, toplantı ve karar yeter sayısının sağlanamaması halinde, yedek üyeler münhasıran bu toplantı için çağrılır.

 

Yönetici ve Üyelerin Disiplin İş ve İşlemleriyle İlgili Sorumlulukları

Madde 15.?(1) Sendika yöneticileri ve üyeleri; disiplin kuruluna soruşturma işlemlerinde yardımcı olmaktan, soruşturma konusu ile ilgili bilgi ve belgeleri incelemelerine sunmaktan, soruşturmacının yetki ve görevlerini yerine getirmesine imkân sağlamaktan, gerektiğinde tanık sıfatıyla bilgi vermekten, soruşturma konusuna ilişkin elde ettikleri bilgileri başka iş ve amaçlarla kullanmamaktan sorumludur.

 

 

 

Disiplin Kurulunun Harcamaları

Madde 16.?(1) Disiplin Kurulunun, disiplin soruşturmalarına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili harcamaları, ilgili Yönetim Kurulu’nun bilgisi dâhilinde olmak üzere sendika bütçesinden karşılanır. Gerektiğinde harcamalar için avans ödemesi yapılabilir. Harcamalara ilişkin belgeler ve beyanlar harcamanın gerçekleştirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilgili birime teslim edilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

 

Soruşturma İstemi

Madde 17.?(1) Tüzükte veya bu Yönetmelikte yer alan suçlardan herhangi birini işlediği iddia edilen;

a) Genel Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Genel Disiplin Kurulu, Genel Denetleme Kurulu üyeleri hakkında; Genel Disiplin Kurulunca Genel Yönetim Kurulundan,
b) Şube Disiplin Kurulu, Şube Denetleme Kurulu üyelerihakkında; Genel Disiplin Kurulu veya Şube Disiplin Kurulu tarafından Şube Yönetim Kurulu’ndan

yazılı olarak soruşturma isteminde bulunulur. 

 

(2) Yönetim Kurulları soruşturma isteminde bulunulduğu tarihten itibaren en geç on beş gün içinde istem hakkında karar verir. Bu süre içinde karar verilmemesi halinde istemin reddine karar verilmiş sayılır. Genel Yönetim Kurulu’nun soruşturma istemine ilişkin kararlarına itiraz edilemez. Genel Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki soruşturma istemleri hakkındaki kararla ilişkin toplantılara katılamaz ve bu konuda oy kullanamaz.

 

(3) Şube Yönetim Kurulu’nun soruşturma isteminin reddine ilişkin kararlarına karşı ilgili Disiplin Kurulu, red kararının bildiriminden itibaren on gün içinde Genel Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Genel Yönetim Kurulu bu konudaki itirazları üç gün içerisinde karara bağlar; bu süre içerisinde karara bağlanmayan itirazlar reddedilmiş sayılır. Genel Yönetim Kurulu’nun itiraz sonucunda verdiği kararlar kesindir.

 

(4) Genel Yönetim Kurulu, kendisine intikal eden şikâyet ve müracaatların incelenmesi sonucunda ya da doğrudan elde ettiği bilgilere bağlı olarak sendika yöneticileri ve üyeleri hakkında soruşturma açılmasına karar verebilir. Bu durumda soruşturma açılması kararı ilgili disiplin kuruluna gönderilerek soruşturma işlemleri başlatılır.

 

(5) Şube Yönetim Kurulu, kendisine intikal eden şikâyet ve müracaatların incelenmesi sonucunda ya da doğrudan elde ettiği bilgilere bağlı olarak bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hakkında soruşturma açılmasına karar verebilir. Bu durumda soruşturma açılması kararı ilgili disiplin kuruluna gönderilerek soruşturma işlemleri başlatılır.

 

(5) Disiplin Kurulu üyeleri hakkında soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da Disiplin Kurulu üyeleri hakkında soruşturma isteminde bulunulması halinde ilgili disiplin kurulu üyesi kendisiyle ilgili soruşturma hakkındaki disiplin kurulu toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.

 

Soruşturma Usulü

Madde 18.?(1) Genel Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurulu soruşturma onayının kendilerine intikal etmesinden sonra kurul olarak ya da görevlendireceği bir üye vasıtasıyla en geç on beş gün içinde soruşturma işlemlerine başlayarak;

a) Soruşturma konusuyla ilgili bilgi ve belgeleri inceler,
b) Soruşturma kapsamında ifadesine bilgisine başvurulması gereken kişileri belirleyerek ifadelerini alır, tanıkları dinler,
c) İlgili birimin dışına çıkarılmamak kaydıyla soruşturmayla ilgili belge ve kayıtları inceler,
d) Teknik bilgi ve donanım gerektiren iş ve işlemlerde bilirkişi görevlendirir,
e) Soruşturmaya başlandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde soruşturmayı tamamlayarak soruşturma raporunu hazırlar,
f) Soruşturma raporu içeriğinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgililerin yazılı savunmasını ister,
g) İlgililer tarafından sözlü savunma hakkı verilmesi istenmesi ve bu talebin disiplin kurulu tarafından kabul edilmesi halinde ilgililerin sözlü savunmasını alır, (Savunmanın sözlü yapılması durumunda tutanak tutularak disiplin kurulu üyeleri ile ifade veren kişiler tarafından tutanak imzalanır)
h) Soruşturma raporunda elde edilen bilgiler ve ilgililerin savunması birlikte değerlendirilerek savunma verilmemesi halinde soruşturma raporundaki bilgiler çerçevesinde soruşturma raporunda teklif edilen disiplin cezası hakkında vicdani kanaatiyle kararını verir.

 

 

 

Savunma Hakkı

Madde 19.?(1) Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. İlgiliye gönderilen yazıda, hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir. Savunma yazılı olarak gerçekleştirilebileceği gibi sözlü savunma isteminde de bulunulabilir. Bu istemin kabul edilmesi halinde sözlü savunma için tarih ve yer belirlenerek ilgiliye bilgi verilir.

 

(2) Süresi içerisinde savunma verilmemesi halinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır ve karar soruşturma raporunda yer alan bilgi ve belgelere göre verilir. Savunma hakkının kullanılması için soruşturma raporunun bir örneği üçüncü kişilere ait bilgiler çıkarılmak kaydıyla savunma hakkını kullanacak kişiye istemesi halinde verilir.

 

(3) Üyelikten çıkarılma cezası verilmesi teklif edilenler bu teklif hakkında karar verilecek Genel Kurul toplantısında sözlü savunma hakkı isteyebilir. Genel Kurul’da verilen sözlü savunma hakkını kullanmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

 

Soruşturma Raporu

Madde 20.?(1) Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, sıfatı, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak ceza teklif edilir. Varsa belge asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. 

 

Disiplin Soruşturmasının Sonuçlandırılması

Madde 21.?(1) Genel Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurulu soruşturma raporunun Kurula sunulduğu tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgilinin savunmasını ister. Disiplin Kurulu, soruşturma raporu ile bağlı kalmaksızın res’en inceleme yapar. Disiplin Kurulu, gerekli görürse hakkında soruşturma yapılan üyeyi dinleyebilir, noksan saydığı soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya olayın yeniden soruşturulmasını görevlendireceği başka bir soruşturmacıdan isteyebilir.

 

(2) Disiplin Kurulu, İlgilinin savunmasının Disiplin Kurulu’na ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde soruşturma hakkındaki kararını verir ve kararı ilgililere ve ilgili Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Alınan kararlar, Disiplin Kurulu karar defterine yazılır. Disiplin Kurulu kararlarına ilişkin tebligatların bir örneği tebliğ tarihi belirtilmek suretiyle dosyasında saklanır.

 

(3) Üyelikten çıkarılma cezası teklif edilen disiplin soruşturması raporları ekleriyle birlikte Genel Yönetim Kurulu’na gönderilir. Üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerle ilgili disiplin soruşturmaları Genel Disiplin Kurulu tarafından yürütülür. Şube Disiplin Kurulu tarafından yürütülen bir disiplin soruşturmada fiilin üyelikten çıkarılmayı gerektiren bir fiil olduğuna karar verilmesi halinde ilgili Şube Disiplin Kurulu soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeleri soruşturmayı tamamlamak üzere Genel Disiplin Kurulu’na gönderir ve soruşturma Genel Disiplin Kurulu tarafından tamamlanır.

 

İtiraz Hakkı, İtiraz Usulü, İtirazların Karara Bağlanması

Madde 22.?(1) Kendilerine Disiplin Kurulları tarafından disiplin cezası verilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

a) Genel Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı Genel Yönetim Kurulu’na,
b) Şube Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı Genel Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu’na

yazılı olarak itiraz edebilirler.

 

(2) Üyelikten çıkarılma cezası verilenler, kararın kendilerine tebliğinden itibaren kanuni süresi içerisinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir.

 

(3) Genel Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları, disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları itirazın evrak defterine kaydedildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde karara bağlamak zorundadır. Yönetim Kurulları itiraz sonucunda disiplin cezasının kaldırılmasına karar verebileceği gibi cezayı değiştirme yetkisine sahiptir. Ancak, Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin cezasından daha ağır bir cezaya hükmedemez. Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının işlenen fiilin gerektirdiği disiplin cezasından daha hafif olması haliyle sınırlı olmak üzere gerekçelerini belirtmek şartıyla Yönetim Kurulları disiplin soruşturmasının yenilenmesini isteyebilir. İtirazlar sonucunda Genel Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar kesinleşir. Geçici Olarak Üyelikten Çıkarma cezasına yönelik olarak Şube Yönetim Kurullarının itiraz üzerine verdiği kararlara karşı Genel Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir.

 

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı

Madde 23.?(1) Disiplin soruşturması ihbar veya şikâyetin yapıldığı ya da fiil ve hallerin doğrudan öğrenildiği andan itibaren iki ay (üyelikten çıkarma cezasında altı ay) ve herhalde fiil ve hallerin vuku bulduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmak zorundadır. Bu sürelerin geçirilmesi halinde yönetici ve üyeler hakkında disiplin soruşturması açılamaz.

 

 

BEŞİNCİ KISIM

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI

 

Disiplin Cezaları

Madde 24.?(1) Üyelere verilebilecek disiplin cezaları şunlardır;

a) Uyarı,
b) Kınama,
c) Geçici olarak üyelikten çıkarma,
d) Üyelikten çıkarma.

 

(2) Yöneticilere verilebilecek cezalar şunlardır;

a) Birinci fıkrada belirtilen cezalar,
b) Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma,
c) Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma.

 

(3) Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

 

(4) Aşağıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

 

Uyarı Cezası

Madde 25.?(1) Uyarı; yönetici ve üyenin davranışlarında ve görevinde daha duyarlı davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarı cezası;

a) Tevdi edilen görevleri zamanında yapmamak,
b) Sendika Tüzüğünde belirtilen Sendikanın ilke ve kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak,
c) Özürsüz ve izinsiz olarak görevli olduğu kurul ve komisyon toplantılarına geç katılmak,
d) Kendisine tevdi edilen sendika eşyalarının korunmasında gerekli hassasiyeti göstermemek,
e) Sendika çalışmalarına kayıtsızlık göstermek,
f) Sendika yöneticilerinin görevleri ile ilgili dedikodu yapmak,
g) Sendika yöneticileri açısından taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
h) Sendika yöneticileri açısından görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,
i) Sendika yöneticileri açısından sendika organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, yetkili olmadığı halde organ dışına sızdırmak veya yaymak,

fiillerinin işlenmesi hallerinde verilir.

 

Kınama Cezası

Madde 26.?(1) Kınama cezası, yönetici ve üyeye görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezası;

a) Uyarı cezası alan yönetici ve üyenin ceza almasını gerektiren fiillerini ve hallerini sürdürmesi ya da aynı yıl içinde birden fazla uyarı cezasının gerektirir fiilin işlenmesi,
b) Sendika yetkili organları tarafından mevzuatına göre verilen görevleri aksatması,
c) Yöneticilerin özürsüz ve izinsiz olarak üyesi oldukları kurul toplantılara üst üste üç kez katılmaması, toplantılara geç katılmayı alışkanlık haline getirmesi,
d) Sendikaya ait araç, gereç ve benzeri eşyaları özel işlerinde kullanması,
e) Görevini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken tarafsız davranmaması,
f) Sendika üyelerine ve yöneticilerine hareketle sataşmak,
g) Yöneticilerin görevlerini yerine getirmesini engelleyici davranışlarda bulunmak,
h) Görevin yerine getirilmesine yönelik olarak sendika tarafından kendisine sunulan imkânların kullanılmasında tasarruf kurallarına riayet etmemek,
i) Sendika yöneticilerine ve üyelerine yönelik genel ahlak ve adaba aykırı sözler sarf etmek veya davranışlarda bulunmak,
j) Sendika kurul ve komisyonlarının çalışmalarında huzur ve sükûnu bozmak,
k) Üyeler ve diğer yöneticiler üzerinde olumsuz görüş oluşturmayı hedefleyerek sendika yöneticilerinin görevleri ile ilgili  dedikodu yapmak,
l) Yetkili bulunmadığı halde, sendika organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, organ dışına yayarak veya sızdırarak organ veya üyelerin leh veya aleyhinde davranışlara yol açmak,
m) Sendika yetkili organlarınca alınan eylem ve faaliyet kararlarına geçerli bir mazereti olmaksızın uymamak,

fiillerinin işlenmesi halinde verilir.

 

Üyelikten Geçici Olarak Çıkarma Cezası

Madde 27.?(1) Üyelikten geçici olarak çıkarma cezası, üyenin ya da yöneticinin bir aydan 3 aya kadar süreyle üyeliğinin askıya alındığının kendisine bildirilmesidir. Bu cezanın verilmesi durumunda üye kesintisi yapılmaya devam edilir. Ancak, hukuki yardım ile afet hallerinde yardım hali hariç üyelikten kaynaklanan diğer haklar kullanılamaz. Bu cezanın zorunlu organ üyelerinden birisine verilmesi halinde bu süreyle sınırlı olmak üzere ilgili kişi organ toplantılarına ve kararlarına katılamaz. 

 

(2) Üyelikten geçici olarak çıkarma cezası;

a) Kınama cezası alan üyenin ceza almasını gerektiren fiil ve hallerini sürdürmesi ya da aynı yıl içinde birden fazla kınama cezasının gerektirir fiilin işlenmesi,
b) Sendika organlarının, yöneticilerinin ve üyelerinin görevlerini yerine getirmesinde kasten engelleyici davranışlarda bulunmak,
c) Sendika üye ve yöneticileri hakkında asılsız ihbar ve şikâyetlerde bulunmak,
d) Sendikaya ait yerlerde ve sendikal görevleri sırasında genel ahlak kurallarına uymayan davranışlarda bulunması, 
e) Yürütülen disiplin soruşturmasında gerçeğe aykırı beyanda bulunmak ve yalan tanıklık yapmak,
f) Sendika eşya, araç ve gereçlerine kasten zarar vermek,
g) Yetkisi olmadığı halde sendika adına iş ve işlemler yürütmek,
h) Üye ya da yöneticilere karşı müessir fiilde bulunmak,
i) Sendikanın ilke ve amaçlarına aykırı bir yaşam tarzını sürekli hale getirmek,
j) Sendika üyelerine ait bilgi ve belgeleri başka iş ve işlemlerde kullanmak,
k) Sendika yöneticilerinin üyeler ve kamuoyu nezdinde küçük düşürülmesine yönelik dedikodu yapmak,
l) Sendika üyeleri hakkında tahkir ve tezyif içeren yazılı veya sözlü beyanatlarda bulunmak, bunları yaymak, neşretmek,

fiillerinin işlenmesi halinde verilir. 

 

Geçici Olarak Yöneticilikten Uzaklaştırma Cezası

Madde 28.?(1) Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası, sendika ve şube temsilciliklerinin yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin, bir aydan ilk genel kurul toplantısına kadar ceza kararında belirtilen süre boyunca kurul üyeliklerine son verildiğinin yazı ile bildirilmesidir. Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma, cezası sendika zorunlu organlarında görev alanlara uygulanabilir. 

 

(2) Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası;

a) Üyelikten geçici çıkarma cezasını gerektiren fiillerin kurul üyeleri tarafından işlenmesi,
b) Kişisel nedenlerle yönetici olduğu birimlerde üyeliği zorlaştırması;
c) Yönetici olduğu birimde örgüt içi demokrasinin işlemesini engellemesi,
d) Soruşturma iş ve işlemlerinde kişisel kin ve garezle işlem tesis etmesi,
e) Üyelerin kişisel bilgilerin kullanmak suretiyle kendisine maddi ya da menfaat elde etmesi,
f) Sendikanın kurumsal bilgilerini kullanmak suretiyle sendikaya zarar verilmesine imkân sağlaması,
g) Sendikanın mali açıdan zarar görmesine neden olacak kasıtlı davranışlarda bulunmak,
h) Sahip olduğu yetkileri sendika üyelerinin aleyhine kullanmak,
i) Sendika üyeleri arasında bir veya birden fazla üyenin ya da kendisinin yararını gözeterek ayrımcılık yapmak,
j) Sendika ve şubelerin zorunlu organlarının kararlarını kasden uygulamamak,

fiillerinin işlenmesi halinde verilir.

 

Üyelikten Çıkarma Cezası

Madde 29.?(1) Üyelikten sürekli çıkarma, sendika üyeliğine son verildiğinin kişiye yazılı olarak bildirilmesidir. Üyelikten çıkarma cezası;

a) Sendikanın amaç ve prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmayı süreklilik haline getirmek,
b) Sendikanın tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak ve bu davranışı sürekli hale getirmek,
c) Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak,
d) Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,
e) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak,
f) Sendika organlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna sendika üyelerini teşvik veya tahrik etmek,

fiillerinin işlenmesi halinde verilir.

 

Kesin Olarak Yöneticilikten Uzaklaştırma Cezası

Madde 30.?(1) Kesin Olarak Yöneticilikten Uzaklaştırma, sendika yöneticiliğine, yöneticilik görevine son verildiğinin kişiye yazılı olarak bildirilmesidir. Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma, cezası, sendika zorunlu ve istişari organlarında görev alanlara uygulanabilir.

 

(2) Kesin Olarak Yöneticilikten Uzaklaştırma cezası;

a) Geçici olarak yöneticilikten çıkarma cezası alan bir yöneticinin ceza almasına neden olan durumunu sürdürmesi,
b) Üyelikten kesin çıkarılma cezası almayı gerektiren eylemlerde bulunması,
c) Sendika harcamalarında usulsüzlük yapması ve durumun denetleme kurulunca tespit edilmiş olması,

fiillerinin işlenmesi halinde verilir.

 

Ceza Verme Yetkisi

Madde 31.?(1) Bu Yönetmelikte belirtilen disiplin cezalarından;

a) Uyarı ve kınama cezası Genel Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurulu,

b) Üyelikten geçici olarak çıkarma, geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma ve kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezaları Genel Disiplin Kurulu,

c) Üyelikten çıkarma cezası, Genel Disiplin Kurulu’nun bu yöndeki teklifi üzerine Genel Kurul,

tarafından verilir.

 

ALTINCI KISIM

TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR

 

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 32.?(1) Disiplin kurulları aşağıdaki defter, dosya ve kayıtları tutarlar;

a) Karar defteri,
b) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretinin korunduğu dosyalar,
c) Gelen-giden evrak kayıt defteri (Kendisi havale etmek koşuluyla, yönetim kurulu ile birlikte tutabilir) 

 

(2) Şubelerin karar defteri ve gelen-giden evrak kayıt defterleri Genel Disiplin Kurulu’nca; Genel Disiplin Kurulu’nun karar defteri noterce; gelen-giden evrak kayıt defterleri de Genel Disiplin Kurulunun kendi imzalarını kapsayan bir tutanakla onaylanır.

 

(3) Genel Disiplin Kurulunun defter, dosya ve kayıtları Genel Sekreter gözetiminde olmak kaydıyla Genel Merkezde, Şube Disiplin Kurulu’nun defter, dosya ve kayıtları şube sekreterinin gözetiminde olmak kaydıyla şube merkezinde tutulur. Disiplin Kurullarına ait defter, dosya ve kayıtların muhafazasından sorumlu sekreterler dâhil olmak üzere Disiplin Kuruluna ait evraklar Kurulun yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından incelenemez ve bir örneği alınamaz.   

 

 

YEDİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ve YÜRÜRLÜK

 

Eleştiri Hakkı

Madde 33.?(1) Sendika üye ve yöneticilerin, sendika yetkili kurulları tarafından alınan kararlarına ilişkin eleştiri sınırları içindeki beyanları disipline aykırı fiil olarak öngörülemez ve bu eleştiriler nedeniyle üye ve yöneticiler aleyhine disiplin soruşturması açılamaz ve disiplin cezası verilemez.

 

Tamamlayıcı Kurallar

Madde 34.?(1) Bu Yönetmelikte belirtilmemiş olan konularda, Sendikanın tüzük, yönetmelik ve benzeri belgeleriyle genel hukuk kuralları geçerlidir.

 

Yürürlük Tarihi

Madde 35.?(1) Bu Yönetmelik, Genel Yönetim Kurulunun 28/11/2019 tarih ve 81 sayılı Kararı ile onaylanarak, onay ve kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme Yetkisi

Madde 36.?(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Yönetim Kurulu, Genel Disiplin Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Disiplin Kurulu birlikte yürütür.

 

Geçici Madde 1.?(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş bulunmakla soruşturmasına başlanmamış ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller hakkında bu konuları düzenleyen ve daha önce mer’i olan ceza hükümleri uygulanır.

 

(2) Bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış ve karara bağlanmamış soruşturmalar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

(3) Bu Yönetmeliğin 23’üncü maddesinde disiplin kovuşturmasına başlama ile ilgili zaman aşımı sürelerine ilişkin hükümler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce işlenen fiil ve hallere uygulanmaz.  Ancak, bu Yönetmeliğin yayımından önce işlenmiş fiil ve hallere ilişkin işlemler yayım tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır.

 

                                                          Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

İskender Çarkcı

?????     Genel Başkan

 

 

?       Ayşen Çorumlu?????Seçim Seçkin Koçak

?Genel Başkan Yardımcısı???               Genel Sekreter

 

 

 

 

?     Necmi Tezcan?????       S.Alp Evcil

       Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri                                             Mali Sekreter

 

 

 

              Erkan İnanır                                                                          Hazar Ülkü

      Genel Yönetim Kurulu Üyesi                                         Genel Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

              Necdet Soylu                                                                    Cevriye Uru

      Genel Yönetim Kurulu Üyesi                                        Genel Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

 

        Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri                                 Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri

 

             Mehmet Yücekul                                                                    Emin Başbuğ

              Kutsal Önder                                                                           Hakan Tokay

              Ali İlker Erik                                                                           Aslı Sönmez