Telefon : 0(212) 806 98 35 / 0(506) 777 03 30
DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ

HAVA-SEN

HAVAYOLU ÇALIŞANLARI SENDİKASI

DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ

 

I.  GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Havayolu Çalışanları Sendikası’nın merkez ve/veya şube denetleme kurullarının kuruluş, yetki ve görevleri ile denetleme usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik Merkez Denetleme Kurulu ile Şube Denetleme Kurulları'nı kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 6356 Sayılı  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Sendika: Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVA-SEN)'İ

b) Genel Merkez: Sendika Genel Merkezini,

c) Şube: Sendika Şubelerini,

d) Tüzük: Sendika Tüzüğünü,

e) Genel Yönetim Kurulu :Sendika Yönetim Kurulu’nu

ifade eder.

 

II. KURULUŞ

 

Denetleme Kurullarının Kuruluşu

Madde 5- Merkez Denetleme Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu; kendi Genel Kurullarıtarafından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek seçime dayalı olarak sendika üyeleri arasından seçilen üç kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Denetleme kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

 

Denetleme Kurullarında İşbölümü

Madde 6- Denetleme Kurulları, ilk toplantısını en çok oyu alan üyenin oyların eşit olmasıhalinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaparak bir başkan,bir raportör ve bir sekreter seçerek görev dağılımı yapar. Denetleme Kurulu üyelerinin denetleme sırasında yürüteceği görevler Kurul Başkanı tarafından belirlenir. 

Denetleme Kurulu üyelerinin, denetleme sırasında hangi iş ve işlemleri yapacakları, hangi belge ve dokümanları inceleyecekleri denetleme öncesinde yapılacak toplantıda kurul başkanı tarafından belirlenerek kendilerine tebliğ edilir.

 

           Denetlemenin tamamlanmasından sonra Denetleme Kurulu Raporu bütün üyelerin katılımıyla hazırlanır ve imza altına alınır. Denetleme raporunda belirtilen hususlara itirazı bulunan kurul üyelerinin görüşlerine raporun ekinde yer verilir.

 

III. TOPLANMA VE DENETLEME

Denetleme Kurullarının Toplanma ve Denetim Zamanı

Madde 7- Denetleme Kurulu, en az üç ayda bir olmak üzere toplanarak çalışmaları denetler.

Kurul olağan denetleme dışında, kurul üyelerinin oy çokluğuyla karar vermesi halinde isteği halinde, Genel Kurulun, Yönetim Kurulunun ve yürütülen bir soruşturmaya bağlı olarak Disiplin Kurulunun başvurusu üzerine de toplanarak denetim yapar. 

Merkez Denetleme Kurulu, olağan denetimlerini denetimin yapılacağı ayın 10 uncu ve 20 inci günleri arasında belirleyeceği 5 günde, şube denetleme kurulu ise aynı gün aralığında olmak kaydıyla belirleyeceği üç günde tamamlayarak denetimini tamamlar. Denetimin tamamlandığı günde denetim raporunun hazırlanarak ilgili birime teslim edilmesi esastır.

 

Denetleme Kurullarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 8- Denetleme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur.

Oyların eşit olması halinde başkanın oyu karar haline gelir. Yönetim ve Disiplin Kurulu tarafından çağrı yapılması durumunda çağrının Kurul Başkanına tebliğinden itibaren en geç 15 gün içerisinde toplanmak üzere Kurul başkanı tarafından kurulun diğer üyelerine yazılı olarak çağrı yapılır.

 

Denetleme Kurullarının Çalışma Yeri ve Şekli:

Madde 9- Denetleme Kurulları denetlemeye ilişkin çalışmalarını denetleme yapılan birimde

ilgili Yönetim Kurulu tarafından tahsis edilen bölümde yürütürler. Denetim için tahsis edilen birim denetleme tamamlanıncaya kadar başka amaçla kullanılamaz ve denetleme kurulu üyeleri haricindekilerin bu birime girmesine izin verilmez. Denetleme sonuna kadar söz konusu birim kapalı tutulur.

 

Denetleme Kurulu ve üyeleri; denetim esnasında, çoğaltmak yoluyla edinilen örnekleri dahil olmak üzere denetlediği birime ait evrak, defter, vb. belge ve dokümanlar ile cd, disket ve ses ve görüntü kaydı yapılan materyalleri ilgili birimin dışına çıkaramaz ve denetleme iş ve işlemleri hariç olmak üzere herhangi bir amaçla kullanamaz. Bu hükme aykırı hareket eden kurul üyesi bu durumla sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisiyle Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilir.

 

Yönetim Kurulları ve üyeler, denetleme kurullarının çalışmaları sırasında gerekli kolaylığı göstermek, denetleme kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla görevledir. Doğrudan doğruya denetleme faaliyetini ilgilendirmeyen bilgi ve belge istemleri bu hükmün dışındadır. Denetleme sırasında sendika üyesi olmayan sendika çalışanlarının bilgisine başvurulamaz. Denetim sırasında ifade alma ya da savunma istemi sayılabilecek türden davranışlarda bulunulamaz.

 

Denetlemenin denetim yapılan birimin belge, defter ve kayıtları üzerinden yapılması esastır. Gerektiğinde belge, defter ve kayıtla ilgili sekreterin bilgisine başvurulabilir.

 

Denetleme Kurulu ve üyeleri, yönetim kurullarının icrai işlemlerini engelleyici faaliyetlerde bulunamaz. İcrai işlemlere ilişkin tavsiye ve telkinde bulunamaz, denetleme kurulu raporlarına bu yönde ifadelere yer verilemez. Denetleme kurulu raporlarında yer verilen bilgi ve belgeler ile denetleme sırasında öğrenilen bilgilerin başka amaçla kullanılması ya da üçüncü şahıslara verilmesi halinde bu fiili işleyenler disiplin kuruluna sevk edilir.

 

IV. YETKİ,GÖREV, SORUMLULUK, HARCAMALAR

 

Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri:Madde 10-

             A)Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

            a. Genel Yönetim Kurulu iş ve işlemlerinin, tüzüğe, kanuna, ilgili mevzuata ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetlemek,

            b. Sendika tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre idari ve mali denetim yapmak ve bu konuda hazırladıkları denetleme raporunu Genel Yönetim Kurulu'na sunmak; Bu amaçla,

 

                 -Sendika tüzüğü ve ilgili mevzuat gereği tutulan defterleri incelemek,

                 -Ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve var ise bağlı bulunduğu konfederasyona gönderilmek üzere, her hesap veya bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları denetleme raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak.

Bu bilanço hesaplarında sendika bilançosunun ait olduğu dönem içindeki; gelirleri ve bunların kaynakları, giderleri ve bunların sarf yerleri, yönetim kurulu üyelerine ve geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretler, harcırah ve ödenekler, çalışan personele ödenen ücretler, para ve menkul kıymetler mevcudu, taşınmaz mevcudunu belirtmek.

            c. Genel Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine şubelerin denetimini gerçekleştirmek ve denetim sonucunda hazırlanan denetleme raporunu Yönetim Kurulu'na sunmak.

            d. Genel Yönetim Kurulundan, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını talep etmek,

            e. Denetleme sırasında usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi halinde, gereklerinin yapılması için Genel Yönetim Kurulu'na ve Merkez Disiplin Kurulu'na öneride bulunmak.

            f. Dönem sonu denetim raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

            g. Tüzük ve mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapmak.

 

           B) Şube Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri;

           a. Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin tüzük, kanunlar, ilgili mevzuat ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,          

           b. Denetleme sonucunda düzenlenen ara raporunu Yönetim Kuruluna, dönem sonu raporunu ise Şube Genel Kuruluna sunmaktır.

 

Denetleme Sonucunda Yapılacak İşlemler:                              

Madde 11- Denetleme sonucunda hazırlanacak denetleme raporları karar defterine yazılır ya da yapıştırılır. Alınan kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara katılmayan üye, katılmama gerekçelerini şerh altına alınmak suretiyle kararın içeriğine yazar. 

Denetleme Kurulu'nun ara denetleme raporları denetleme sonunda, Genel Merkez Denetleme Kurulu dönem sonu raporu genel kurul toplantısından bir ay; şube denetleme kurulu raporları şube genel kurulundan 15 gün önceden ilgili yönetim kurulu başkanına tutanakla teslim edilir. 

Denetleme kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sonunda, yönetim kurulunun işlemlerinde ve hesaplarında bir eksiklik ya da usulsüzlük ve yolsuzluk saptarsa, 15 gün içinde ilgili yönetim kurulunu yazılı olarak uyarır. Kasıtlı usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı kanısına varırsa, ilgililer hakkında disiplin soruşturması açılması için konuyla ilgili bilgi ve belgeleri ve hazırlayacağı tespit raporunu ilgili Disiplin Kuruluna gönderir. Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu'nun bu talebiyle ilgili olarak soruşturma açmak ve ivedilikle sonuçlandırmakla yükümlüdür. Soruşturmanın sonucu ilgili Denetleme Kurulu'na yazılı olarak bildirilir.

 

Şube Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetlemeler sonucunda yönetim kurulu ya da üyeleri tarafından usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı sonucuna varılırsa durum 24 saati aşmamak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu'na bildirilir ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler durum tespit raporu eklenmek suretiyle Genel Yönetim Kuruluna iletilir. 

Denetleme kurulları, denetleme sonucunda ilgili yönetim kurulunun görevde kalmasında sakınca görürse, genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını, yönetim kurulundan yazılı olarak ister. Yönetim kurulunun 30 gün içinde bu isteme uymaması durumunda doğrudan harekete geçer.

 

Denetleme Kurulu Ve Üyelerinin Sorumlulukları:

Madde 12-Merkez ve Şube Denetleme Kurulları ve üyeleri denetleme iş ve işlemlerininyürütülmesinde tüzükte ve bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilenlerle birlikte;

a) Denetleme sırasında elde ettikleri bilgi ve belgeleri başka amaçlarla kullanmamak,

b)Denetleme yapılan birimin yönetici ve üyelerinin tüzükten ve diğer mevzuattan kaynaklanan haklarına zarar vermemek,

c) Denetleme yapılan birimin yönetim görevlerini yerine getirmesini engellememek,

e) Denetleme faaliyetini makul süre içerisinde tamamlamak,

f) Denetleme faaliyetlerinin yürütülmesinde ve denetleme raporunun yazımında adalet ve tarafsızlık ilkelerine uygun davranmak,

g) Kişisel kin ve garez duygusu ile hareket etmemek,

h)Sendikanın, yöneticilerin ve üyelerin kişilik haklarına zarar verebilecek beyanlardabulunmamak,

ı)Sendikanın yetkili kurul ve organlarının icrai faaliyetlerini engelleyici işlemlerdebulunmamak,

i) Denetleme konuları ile ilgili olarak basına, üçüncü kişilere, diğer sendikaların yönetici veüyelerine bilgi vermemek, hükümlerine uygun davranmaktan sorumludur.

 

Denetleme Kurullarının Harcamaları:

Madde 13-Denetleme kurullarının görevleri ile ilgili yapacağı harcamalar sendika bütçesinden karşılanır. Gerektiğinde bu harcamalara ilişkin avans ödemesi yapılır. Avans karşılığı harcama belgeleri harcamanın gerçekleştiği tarihi takip eden 7 gün içerisinde ilgili birime teslim edilir. 

Denetleme Kurulu'nun uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren iş ve işlemlere yönelik olarak bilirkişi görevlendirilmesine karar verilmesi durumunda bilirkişi için ödenecek ücretin tespiti, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Yönetim Kurulu'nun ücrete ilişkin kararı alınmaksızın bilirkişi görevlendirilmesi yapılmaz.

 

V. TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR

 

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 29- Denetleme kurulları aşağıdaki defter, dosya ve kayıtları tutarlar:

a) Karar defteri,

b) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretinin korunduğu dosyalar,

c) Gelen-giden evrak kayıt defteri,

 

Gelen-giden evrak kayıt defterleri Denetleme Kurulu'nca; karar defteri noterce onaylanır. 

Genel Denetleme Kurulunun defter, dosya ve kayıtları Genel Sekreter gözetiminde olmak kaydıyla Genel Merkezde, Şube Denetleme Kurulu'nun defter, dosya ve kayıtları şube sekreterinin gözetiminde olmak kaydıyla şube merkezinde tutulur. Denetleme Kurullarına ait defter, dosya ve kayıtların muhafazasından sorumlu sekreterler dahil olmak üzere Denetleme Kuruluna ait evraklar Kurulun yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından incelenemez ve bir örneği alınamaz.

 

VI. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

 

Yürürlük Tarihi

Madde 15- Bu yönetmelik, Genel Yönetim Kurulu toplantısında yürürlüğe girmesine ilişkin kararının alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme Yetkisi

Madde 16- Bu yönetmelik hükümlerini Genel Denetleme Kurulu, Şube Denetleme Kurulları yürütür.